EXTENSII ALE TEHNICILOR MULTIMEDIA ÎN LIMBAJUL TEATRAL

Autor/autori: Lect. univ. dr. Dana TRIFAN ENACHE

Rezumat: Lucrarea prezintă câteva din tehnicile multimedia, concept contemporan care a penetrat în mod evident teritoriul actului teatral. Din ce în ce mai multe spectacole de teatru reconstruiesc un univers controlat de tehnologie iar situaţiile teatrale se află într-o relaţie de complementaritate cu tehnica video, cu tehnicile de proiecţie, cu efectele audio şi instalaţiile video performante. Metaforele teatrale se recompun prin construcţii ideale în imagini inventive şi creative. Inventivitatea – apanaj al ştiinţei şi creativitatea – bază a artei, sunt deopotrivă plăsmuiri fundamentale ale intelectului uman în reflectarea realităţii. Acest studiu exemplifică prin referirile făcute la cele mai vizionate spectacole de teatru multimedia din România, faptul că activitatea teatrală este extrem de angajată în proiectele multimedia iar imergenţa modernităţii tehnologice în actului artistic este binevenită atâta timp cât susţine ACTORUL.

Cuvinte cheie: multimedia, tehnologie, creativitate, hipermodernitate, teatru


Abstract: This paper presents some of the multimedia techniques, a contemporary concept that entered very clearly in the theatrical work. More and more plays rebuild a universe controlled by technology and the theatrical situations intermingle with the video technique, projection technique, audio effects and the best video installations. The theatrical metaphors are rebuild through ideal constructions in inventive and creative images. The spirit of invention-belonging to science and creativity – the basis of art, are both fundamental results of the human brain when it comes to reflect the reality. This study gives examples through the references made to the most watched multimedia plays in Romania, that the theatrical activity is extremely involved in multimedia projects, and the insertion of the modern technology in the artistic creation is welcome as long as it sustains the ACTOR

Keywords: multimedia, technology, creativity, hyper-modernity, theater

 

DOWNLOAD PDF