UNELE CONSIDERAŢII PRIVIND ENERGIILE REGENERABILE. PREZENT, PERSPECTIVE, STANDARDIZARE Partea a II-a

Autor/autori: Prof. em. dr. ing. Mircea BEJAN, Ing. Ioana BĂLAN (Franta), Ing. Ioan VIDICAN, Barbu BEJAN (Franta)

Rezumat: Apele Oceanului Planetar deţin un imens potenţial energetic care poate fi valorificat pentru producerea de energie electrică. Principalele surse de energie luate în considerare, cel puţin la nivelul tehnicii actuale, se referă la: maree, curenţi, valuri, diferenţele de temperatură ale structurilor de apă marină. Valurile reprezintă o formă de stocare a energiei transmise de vânt, energie calculabilă și demnă de luat în consideraţie. Curenţii marini sunt purtătorii unor energii cinetice deosebit de mari. Articolul analizează captatorul pneumatic de energie a valurilor tip coloană de apă, reprezentând captarea energiei valurilor prin transferul ei într-o cameră cu aer în care se comprimă şi decomprimă aer prin intermediul unui piston de apă acţionat direct de valuri. Aerul comprimat şi decomprimat pune în mişcare o turbină cuplată la un generator electric. Se analizează perspectivele energiilor regenerabile: sisteme de stocare curată a energiei– rezervoare naturale de aer comprimat; recuperarea energiei din poluarea ambientală vibraţională şi electromagnetică – poluarea ambientală vibraţională, energia electromagnetică și zgomotele din mediul ambiental. În cadrul articolului se punctează că organismele europene de standardizare, CEN şi CENELEC, contribuie la trasarea viitorului energiei prin elaborarea standardelor referitoare la energia „verde”, regenerabilă, în conformitate cu mandatul trasat de Comisia Europeană, de a face ca standardele să răspundă cerinţelor legislative referitoare la durabilitate. În concluziile stabilite în final, situaţia energetică a României, comportă reabilitarea întregului sistem energetic, apreciindu-se că pentru reabilitarea întregului sistem energetic a României sunt necesare, până în anul 2020, fonduri totale de peste 31 miliarde de euro

Cuvinte cheie: energii regenerabile, convertire energii, valuri marine, captor pneumatic, sisteme de stocare curată a energiei - rezervoare naturale de aer comprimat; recuperarea energiei din poluarea ambientală vibraţională şi electromagnetică - poluarea ambientală vibraţională, energia electromagnetică și zgomotele din mediul ambiental. sisteme de stocare curată a energiei, standardele și energia regenerabilă


Abstract: Ocean waters hold a huge energy potential that can be harnessed to produce electricity. The main energy sources taken into account, at least at the level of the current technique, refer to: tide, currents, waves, temperature differences in the structure of marine water. The waves are a form of energy storage, wind energy transmitted with and worthy to be taken into account. Marine currents are carriers of some particularly large kinetic energies. The article analyses the pneumatic energy sensor of water column type wave, representing the energy of waves by transferring capture her in a room with the air compresses and decompresses air via a piston driven directly by water waves. Compressed and decompressed air trigger a turbine coupled to an electric generator. Considering the prospects for renewables: storage systems clean-energy natural tanks of compressed air; recovery of energy from vibrational and electromagnetic atmospheric pollution-environmental pollution, electromagnetic energy and vibrational noise from the ambient environment. The article points out that the European standardisation bodies, CEN and CENELEC, contribute to future energy trace through the development of standards related to „green” energy, renewable, in accordance with the mandate laid down by the European Commission, to make the standards to meet legislative requirements relating to sustainability. The conclusions set out in the final, Romania's energy situation, rehabilitation of the whole energy system behaves, appreciating that the entire energy system for the rehabilitation of Romania are required, by the year 2020, the total funds of over 31 billion euros

Keywords: enewable energies, energy conversion, marine wave pneumatic captor, storage systems clean energynatural tanks of compressed air; recovery of energy from vibrational and electromagnetic atmospheric pollutionenvironmental pollution, electromagnetic energy and vibrational noise from the ambient environment storage systems, clean energy and renewable energy standards

 

DOWNLOAD PDF