IMPORTANŢA ERGONOMIEI ÎN PROCESUL DE PROIECTARE

Autor/autori: Lector superior Elena MADAN

Rezumat: Scopul acestui articol este de a evidenţia necesitatea unui studiu ergonomic la toate specialităţile ce presupun proiectarea unui produs. Însuşi proiectantul este necesar să fie familiarizat cu sfera de activitate a ergonomiei şi în momentul proiectării să nu necesite obligatoriu o colaborare cu specialistul în ergonomie, ci însăşi să aplice datele puse la dispoziţie de aceşti specialişti care sunt reflectate în lucrările de specialitate. La fiecare loc de muncă se execută anumite operaţii de muncă la care participă forţa de muncă, mijloacele de muncă şi obiectele muncii. În cadrul locului de muncă, omul acţionează asupra obiectelor muncii prin intermediul mijloacelor de muncă, iar activitatea de măsură se desfăşoară într-un anumit cadru ambiental fizic şi psihologic. În general cel mai efectiv este să examinezi condiţiile de lucru de la caz la caz aplicând principiile de bază a ergonomiei pentru a soluţiona sau a preveni o problemă. Câteodată nişte schimbări ergonomice minore în design-ul echipamentului, locului de muncă sau a instrumentelor, pot duce la sporirea confortului, sănătăţii, siguranţii şi productivităţii lucrătorului

Cuvinte cheie: ergonomie, proiectare, condiţii de lucru, sănătate și productivitate


Abstract: The purpose of this article is to highlight the need for all specialties who involving the design of a product to studying ergonomics. Even the designer should be familiar with the scope of ergonomics in the design and not necessarily require collaboration with specialists in ergonomics, but itself to apply data provided by these specialists which are reflected in the literature. Every job is running with certain operations work involving workforce, means of work and work items. In the workplace, man acts on objects work by means of work and activity of measurement takes place in a certain physical and psychological ambient environment. It is generally most effective to examine work conditions on a case-by-case basis when applying ergonomic principles to solve or prevent problems. Sometimes even minor ergonomic changes in the design of equipment, workstations or job tasks can make significant improvements in worker comfort, health, safety and poductivity

Keywords: ergonomy, design, work conditions, safety and poductivity

 

DOWNLOAD PDF