PROGNOZAREA CREȘTERII CALITĂŢII VIEŢII ÎN REPUBLICA MOLDOVA PRIN REŢELE PETRI HIBRIDE

Autor/autori: Dr. hab., conf. univ. Svetlana GOROBIEVSCHI (R. Moldova),Dr. hab. șt. tehnice, prof. univ. Emilian GUȚULEAC (R. Moldova)

Rezumat: În articol, autorii prezintă un aspect legat de situaţia economică dificilă din Moldova, privind creșterea economică și calitatea vieţii (CV). Ca un indicator al CV global este considerat Indicele Dezvoltării Umane (IDU) propus de PNUD și completat permanent cu indicatori suplimentari, ceea ce îl face relevant pentru determinarea valorii și dinamicii CV la nivel national. Autorii propun evaluarea CV la nivel naţional prin indexul său, pornind de la informaţii componente ale IDU: speranţa de viaţă per capita, PIB-ul pe locuitor la PPC și indicele educaţiei naţionale. Folosind tehnică managerială a reţelelor Petri hibride ponderate, autorii prezic valoarea curentă a indexului CV la nivel naţional și perspectiva pentru Moldova 2012-2022, arătând relevanţa acestei metodologii de calcul

Cuvinte cheie: calitatea vieţii (CV), evaluare, modelare, reţele Petri hibride, simulare


Abstract: In the article the authors present a brief feature difficult economic situation in Moldova, resolution of which is economic growth and quality of life (QOL). As an indicator of global CV is considered Human Development Index (HDI) proposed by UNDP permanent supplemented by additional indicators, which makes it relevant in determining the value and dynamic CV nationwide. The authors propose evaluating CV nationally by its index, the original information can servants HDI components: life expectancy per capita, GDP per capita at PPP and national education index. Using Timed Hybrid Petri nets managerial technique, the authors predict the current value of the index CV nationally and perspective for Moldova 2012-2022, showing the relevance of this calculation methodologies

Keywords: quality of life (QoL), evaluation, modeling, hybrid Petri nets, simulation

 

DOWNLOAD PDF