CONVERTOARE STATICE DE PUTERE UTILIZATE ÎN CONVERSIA ENERGIEI, EFICIENTE ENERGETIC SAU UTILE ÎN PROCESUL CONVERSIEI

Autor/autori: Conf. dr. ing. Ion POTÂRNICHE, C.S. I, Ing. Cornelia POPESCU, C.S. III, Drd. ing. Mina GHEAMALINGA, C.S. III

Rezumat: În lucrare sunt prezentate rezultatele cercetărilor efectuate în mulţi ani de activitate în domeniul soluţiilor tehnice din zona conversiei energiei utilizând convertoare statice de putere, evidenţiindu-se atât aspectele cvasicunoscute privind utilitatea acestor utilizări, cât şi aspectele teoretice şi practice mai puin cunoscute privind eficienţa energetică a acestora. Pornind de la modelele matematice ale covertoarelor statice şi de la rezultatele practice ale utilizării lor în aplicaţii industrale, în lucrare sunt analizate teoretic şi practic avantajele şi dezavantajele folosirii acestora, precum şi soluţii pentru ameliorarea celor din urmă. Evaluarea calitativă şi cantitativă a influenţei funcţionării unui convertor static asupra sursei de alimentare se va urmări pentru o aplicaţie în care sarcina convertorului este un utilaj de ridicare de putere de circa 850 kW. Calculul pierderilor suplimentare totale raportate la puterea utilă (activă) transformată va justifica avantajul convertoarelor statice de putere în eficientizarea energetică a proceselor tehnologice în care sunt folosite

Cuvinte cheie: convertor static, eficienţă energetică, calitatea energiei electrice, distorsiune armonică


Abstract: This paper presents the research results realised in many years of activity in the field of technical solutions of energy conversion, using the power static converters, putting into evidence the almost known aspects regarding the utility of these converters, the theoretical aspects and the less known practical aspects concerning energetic efficiency. Starting with the mathematical models of static converters and the practical results of there using in industrial applications, this paper analyses theoretical and practical advantages and disadvantages of there using, and the solutions for there improving, too. Qualitative and quantitative evaluation of the influence of a static convertor operation above the power supply source will be fallowed in the case of an application, where the converter load is a lifting equipment of 850 kW. The total supplementary losses calculating by ratio with the transformed active power will demonstrate the advantages of static power converters in energetic efficiency of technological processes where there are used

Keywords: static converters, efficiency energy, energy quality, harmonic distorsion

 

DOWNLOAD PDF