FLEXIBLE ALTERNATING CURRENT TRANSMISSION LINE WITH SERIES CAPACITIVE COMPENSATION AND PHASE SHIFTING TRANSFORMER AS LINE OF INTERSYSTEM CONECTIONS

Autor/autori: Prof. Mihail KIORSAK (R. Moldova), Prof. Tudor AMBROS (R. Moldova), Sc.res. Lilia TURCUMAN (R. Moldova)

Rezumat: Tendinţa modernă de integrare și creare a sistemelor energetice regionale sau interstatale impune condiţii suplimentare către liniile electrice de interconexiune de tensiune înaltă ca linii de legătură dintre sistemele interconectate. Cerinţa majoră o constituie posibilitatea de menţinere ori reglare a fluxurilor de putere transmisă prin ele. Cea mai bună soluţie de satisfacere a acestor cerinţe o constituie folosirea așa-numitelor sisteme flexibile de transmitere a curentului alternativ (FACTS controlerilor), bazate pe elementele electronicii de putere. Ele pot fi folosite cu succes ca linii de interconexiune dintre sistemele electroenergetice. În articolul de faţă se propune de-a folosi ca FACTS linia electrică de tensiune înaltă, dotată cu echipament tradiţional: instalaţie capacitivă de compensare longitudinală (ICL) și conectat la ea in paralel transformatorul cu decalaj de fază (TrDF), ce permite de-a regla într-un diapazon destul de larg unghiul dintre tensiunile de la intrarea și ieșirea transformatorului și ca rezultat tensiunea aplicată la bornele bateriei de condensatoare. Investigaţiile efectuate au demonstrat că folosirea ICL-TrDF în baza elementelor tradiţionale de putere permite a se obţine același rezultat ca și instalaţiile FACTS și, ceea ce este destul de important, a se regla separat fluxurile de putere activă și reactivă transmise

Cuvinte cheie: sisteme electrice, linie de interconexiune, linie flexibilă de transmitere, controlere FACTS, bazate pe electronic de putere, linie electric aeriană cu instalaţie de compensare capacitivă longitudinal și transformator cu decalaj de fază


Abstract: Modern trend of integration and creation of large regional or interstate energy power systems increased the requirements to higher voltage interconnection electrical transmission lines as ties between interconnected systems. The most important requirement is the possibility to preserve or regulate the power flows through them. In the best way satisfy this requirement so-called flexible alternating current transmission systems (FACTS), controllers, based on means of power electronics. With success they can served as adjustable ties between the interconnected systems. In this article is offered to use as FACTS the higher voltage electrical transmission lines together with the usual electrotechnical devices: the longitudinal capacitive compensation (LCC) and connected in parallel to her the special phase shifting transformer.(PhShT), which allows to change in a wide range the angle between its input and output voltage, and consequently to change the applied voltage on the condenser battery. The carried out researches have shown, that last can be successfully used as controllable intersystem connection line. In comparison with first, the last being based on application of well-known power devices: LCC and PhShT allowes separately to adjust the active and the reactive powers transmitted between the interconnected systems, what is very important for the intersystem connection lines

Keywords: electric power systems, interconnections line, flexible alternating current transmission lineFACTs controllers based on power electronics, power lines with LCC-PhT

 

DOWNLOAD PDF