FUNDAMENTAREA ȘTIINŢIFICĂ A MĂSURILOR DE ADAPTARE LA SCHIMBĂRILE CLIMATICE PRIN MANAGEMENT ECOSISTEMIC ȘI ADAPTATIV

Autor/autori: Dr. ing. Iulian NICHERSU, Dr. ing. Iuliana NICHERSU, Dr. geograf Marian MIERLĂ

Rezumat: Fragmentarea și distrugerea habitatelor naturale este principala ameninţare pentru majoritatea speciilor din Lunca și Delta Dunării. Izolarea speciilor poate duce la ingreunarea funcţiei de reproducere, reducerea speranţei de supravieţuire, până la dispariţia acestora. Sistemul de circulaţie a apei reprezintă componenta vitală a funcţionarii biomului din luncă/deltaic. Prin urmare, ideea restabilirii conexiunilor 4D, pe baza unui model matematic al balanţei hidrice este crucială pentru furnizarea serviciilor ecosistemelor luncii/deltaice. In practica cercetării Luncii și Deltei Dunării, este necesară o cunoaștere comprehensivă a biomului din luncă/deltaic, pentru inţelegerea necesităţii imbunatăţirii sistemului de circulaţie al apei. Ca factor de decizie, Administraţia Rezevaţiei Biosferei Delta Dunării, asistata de un DSS (Decision Support System), realizat printr-un model al balantei hidrice, pe complexe lacustre, poate asigura serviciile ecosistemelor si echilibrul in relaţia dintre capitalul natural și sistemele socio-economice

Cuvinte cheie: Delta Dunării, schimbări climatice, management adaptativ, sistem decizional.


Abstract: Danube Delta and floodplain. Isolation of species can lead to darkening reproduction, reduced survival expectancy, up to their disappearance. The movement of water is a vital component of function biom in the Delta. Hence the idea of restoring 4D connections based on a mathematical model of fluid balance is crucial for providing ecosystem services floodplain / delta. In practice the research floodplain and Delta is needed biome comprehensive knowledge of floodplain / delta, understand the need to improve water circulation system. Danube Delta Biosphere Reserve Administration, assigned as a decisional factor, assisted by a DSS (Decision Support System), developed based on a model of hydric balance, for the lake complexes can provide the services for the ecosystem and balance in their relationship between natural capital and socio-economic systems.

Keywords: Danube Delta, climate change, adaptative management, decision support system

 

DOWNLOAD PDF