CENTRALA ELECTRICĂ HIDROPNEUMATICĂ ACŢIONATĂ DE VALURI

Autor/autori: Prof. dr. ing. Gheorghe SAMOILESCU, CS dr. ing. Georgiana ROȘU,Asist. univ. dr. ing. Adelina BORDIANU

Rezumat: Lucrarea prezintă realizările obţinute în urma derulării unui proiect naţional în domeniul resurselor regenerabile.În prima parte sunt trecute în revistă aspectele tehnice importante ale litoralului românesc,apoi este prezintată suscint teoria energiei valurilor. Pentru obţinerea forţei dinamice s-a efectuat o simulare numerică a curgerii folosind o retea de tip dinamic. S-a realizat un model de simulare a centralei acţionate de valuri prezentându-se captatorul pneumatic de energie a valurilor de tip coloană de apă, care este parte componentă a microcentralei electrice şi are rolul de captare a energiei valurilor prin transferul ei într-o cameră cu aer în care se comprimă şi decomprimă aer prin intermediul unui piston de apă acţionat direct de valuri. Aerul comprimat şi decomprimat pune în mişcare o turbină cuplată la un generator electric.Scopul cercetării este determinarea pe de o parte, a sarcinilor din val ce acţionează asupra structurii microcentralei, iar pe de altă parte verificarea rezistenţei structurii predimensionată la acţiunea valurilor întâlnite în Marea Neagră şi în funcţie de diferitele poziii ale valurilor faţă de captator. S-a realizat modelarea cu element finit a captatorului pneumatic, a structurii microcentralei şi modelarea numerică pentru simularea solicitărilor dinamice a structurii modulului de bază a centralei

Cuvinte cheie: centrală electrică, energie regenerabilă, simulare numerică


Abstract: The paper presents the achievements of an ongoing national project in the renewable resources field. The first part reviews the important technical aspects of the Romanian seaside and then the theory of wave energy is presented. In order to obtain the dynamic force, a numerical simulation of the flow was performed, using a dynamic mesh type. A simulation model of the wave-operated plant was developed. It presents the pneumatic energy collector for water-column type waves, which is part of the electric micro-plant and it is designed to capture wave energy by transferring it into an air chamber in which the air is compressed and decompressed through a water piston driven directly by the waves. The compressed and decompressed air moves a turbine coupled to an electric generator. The research purpose is to determine, on one hand, the wave loads acting on the plant structure and, on the other, to check the resistance of the pre-dimensioned structure to the Black Sea wave action and to the different positions of the waves towards the collector. Using the finite element, the pneumatic collector and the plant structure were modeled

Keywords: electrical power plant, renewable energy, numerical simulation

 

DOWNLOAD PDF