PROIECTAREA INOVATIVĂ MECATRONICĂ A AUTOMOBILELOR AUTONOME INTELIGENTE

Autor/autori: Prof. univ. dr. ing. Ioana ARMAŞ

Rezumat: Contextul tehnic şi tehnologic actual al mecatronicii şi roboticii oferă o bază extinsă pentru dezvoltarea unei noi clase de automobile, respectiv a automobilelor autonome inteligente (AAI) care prezintă capabilităţi de navigare, suport al factorului uman şi chiar manipularea obiectelor într-o manieră inteligentă şi independentă prin utilizarea de cunoştinţe şi experienţe. Din acest punct de vedere, prezenta lucrare stabileşte definiţia funcţională a AAI şi clasificarea acestora ca sisteme inteligente, împreună cu capabilităţile corespunzătoare. Cadrul de proiectare al AAI este dezvoltat pe baza relaţiei de integrare sinergetică, definită şi utilizată în identificarea arhitecturilor sinergetice, inclusiv ale celor reconfigurabile, ale AAI ca sisteme mecatronice. Astfel devine posibilă integrarea soluţiilor mecatronice pentru roboţi mobili cu diferite posibilităţi de deplasare pentru AAI, ceea ce permite identificarea de noi direcţii de cercetare şi dezvoltare în domeniul transportului individual cu automobile

Cuvinte cheie: automobile autonome inteligente, mecatronică, robotică, integrare sinergetică, arhitecturi sinergetice, sisteme inteligente


Abstract: The recent technical and technological context of mechatronics and robotics offers an extended basis for developing a new class of automobiles, respectively the intelligent autonomous automobiles (IAA) that present the capabilities of navigation, human support, and even objects manipulation, in an intelligent and independent manner by using knowledge and experience. From this point of view, the present paper establishes the functional definition of IAA and their classification as intelligent systems, together with their corresponding capabilities. The design framework of IAA is developed based on the relation of synergistic integration that is defined, and is applied in the identification of the synergistic architectures, including the reconfigurable ones, of IAA as mechatronic systems. Thus, the integration of mechatronic solutions of the mobile robots with different movement capabilities becomes possible for IAA, such that new directions of research and developments in the area of individual transportation by automobiles may be identified

Keywords: intelligent autonomous automobiles, mechatronics, robotics, synergistic integration, synergistic architectures, intelligent systems

 

DOWNLOAD PDF