PROGRESUL TEHNOLOGIC REFLECTAT ÎN COMPETIŢIILE ELEVILOR CU PREGĂTIRE TEHNOLOGICĂ

Autor/autori: Ing. Doiniţa BĂLĂŞOIU

Rezumat: În învăţământul profesional şi tehnic, cunoştinţele referitoare la progresul tehnicii şi tehnologiei, deţin o pondere însemnată în ansamblul cunoştinţelor transmise elevilor pe parcursul pregătirii pentru specializarea aleasă. Prin urmare, cunoaşterea evoluţiilor din tehnică şi tehnologie reprezintă temelia formării profesionale într-un anumit domeniu, condiţionând obţinerea performanţei şi succesului şcolar. Mai mult, această cunoaştere facilitează dezvoltarea creativităţii, atât de necesară inovatorilor şi inventatorilor, celor prin care progresul tehnic şi tehnologic va fi continuat şi amplificat. Iar dacă ulterior dobândirii de cunoştinţe, elevii au prilejul de a şi aplica ceea ce ştiu pentru a rezolva probleme/situaţii problematice, atunci se poate vorbi despre convergenţa activităţilor exracurriculare cu obiectivele generale ale formării profesionale. Una dintre modalităţile prin care pot fi implementate activităţi extracurriculare cu înalt potenţial formativ o reprezintă competiţiile/concursurile şcolare: alegerea inspirată a obiectivelor acestora, delimitarea ariei de cuprindere şi stabilirea unor criterii adecvate de evaluare sunt în măsură să asigure succesul scontat în faza de proiectare a activităţii. Lucrarea prezintă rezultatele Concursului „Inventivitate şi CREativitate în Ştiinţă şi Tehnologie – CICREST” aflat la a doua ediţie şi organizat la Colegiul „Ştefan Odobleja” din Craiova

Cuvinte cheie: creativitate, inventivitate, competiţie şcolară


Abstract: In vocational and technical education, knowledge of technique and technology progress, have a significant weight throughout knowledge transmitted to students on the course of preparing for the chosen specialization. Therefore, knowledge and technical developments in technology is the training foundation in a particular field, conditioning performance achievement and school success. Moreover, this knowledge facilitates the development of creativity, so necessary of innovators and inventors, those that technical and technological progress will be continued and amplified. And if after the acquisition of knowledge, students have also the opportunity to apply what they know to solve problems/situations of concern, then we can talk about convergence exracurriculare activities with the overall objectives of training. One way that can be implemented extracurricular activities with a high formative potential is competitions/ contests school: inspired choice of their objectives, scope and delimitation establish appropriate criteria for evaluation are able to provide the expected success in the design phase of the work. This paper presents the results of the contest "Inventiveness and Creativity in Science and Technology – CICREST" now in its second edition and organized at the College "Stefan Odobleja" in Craiova

Keywords: creativity, innovation, school competition

 

DOWNLOAD PDF