CHIMIA MATERIALELOR INTEGRAL RECICLABILE ŞI DEZVOLTAREA DURABILĂ

Autor/autori: Ing. chim. Licuţa T. CRISTEA, Ing. analist mediu Vasilică Valentin CRISTEA

Rezumat: Lucrarea prezintă acţiunile întreprinse în vederea implementării conceptelor dezvoltării durabile şi rezultatele relevante obţinute din studiile efectuate pe deşeuri provenite din procese termice, cum ar fi zgurile metalurgice feroase, corelate cu studii pe alte tipuri de deşeuri ca: agregate provenite din demolări şi anvelope scoase din uz, s-au obţinut rezultate remarcabile cu aplicabilitate deosebită în domeniul construcţiilor de drumuri şi nu numai. Zgurile metalurgice sunt silicaţi tehnici rezultaţi ca topituri la extragerea metalelor din minereuri, cât şi la topirea metalelor. În structura oxidico-mineralogică a zgurilor de furnal si oţelărie se observă diferenţe cantitative notabile între cele două tipuri de zguri - de oţelărie şi de furnal – în special în ce priveşte conţinutul de oxizi ferici/feroşi, masa oxidului de mangan, prezenţa sau absenţa sulfului. De asemenea, diferenţe importante apar în conţinutul de SiO2 şi Al2O3, ce se reflectă în proprietăţile fizico-mecanice. Astfel utilizarea agregatelor din zgură metalurgică sau în combinaţie cu alte tipuri de deşeuri, poate reduce impactul asupra mediului înconjurător şi poate încetini consumul uriaş de resurse naturale folosite în industria construcţiilor civile şi industriale

Cuvinte cheie: dezvoltare durabilă, deşeuri, agregate din zgură metalurgică, compuşi chimici, proprietăţi fizicomecanice


Abstract: This paper presents the actions taken to implement Sustainable Development concepts and relevant results obtained from studies on thermal processes waste such as ferrous metallurgical slags, coupled with studies on other types of waste as aggregates from demolition and out of use tires were obtained remarkable results with special application in road construction and not only. Metallurgical slags are technical silicates resulting as melts when extracting the metals from ores and during the melting of metals. Within the oxidemineralogical structure of the Blast Furnace and Blast Oxygen Furnace slags one may notice notable quantitative differences between the two types of slags-BF and BOF slags – especially in what concerns the content of ferric/ferrous oxides, manganese oxide mass, the presence or absence of sulfur. There are also important differences in the content of SiO2 and Al2O3, is reflected in the physical-mechanical properties. Thus the use of slag aggregates or in combination with other types of waste can reduce environmental impact and slow the huge consumption of natural resources used in civil and industrial constructions

Keywords: sustainable development, waste, slag aggregates, chemical compounds, physical and mechanical properties.

 

DOWNLOAD PDF