EVOLUŢIA TEHNOLOGICĂ ÎN DOMENIUL PROCESĂRII MATERIALELOR PRIN TURNARE, REZULTAT AL CERCETĂRII MULTIDISCIPLINARE

Autor/autori: Prof. dr. ing. Emil NAGY

Rezumat: Tehnologiile utilizate în domeniul procesării materialelor prin turnare se caracterizează de cele mai multe ori printr-un traseu sinuos, complicat, uneori chiar oneros pe parcursul tehnologic de la materia primă la produsul finit. La aceasta concură utilizarea variatelor tipuri de materii prime, a unor numeroase materiale auxiliare, a diverselor forme de energie şi a fluidelor tehnologice care parcurg un traseu variat în mai multe tipuri de instalaţii şi utilaje specifice. Ultimele decenii au marcat apariţia în exploatarea industrială curentă, în domeniul procesării materialelor, a preocupǎrilor tot mai intens legate de reducerea şi optimizarea consumurilor de materiale şi energie strâns corelate cu ameliorarea condiţiilor de mediu. Dezvoltarea industrialǎ ulterioarǎ a condus la amplificarea, aprofundarea şi lărgirea domeniului în scopul creǎrii celor mai bune procedee de procesare pentru asigurarea realǎ a dezvoltǎrii durabile. Acestea iau în considerare aspectele esenţiale legate de latura tehnologică cât şi cele privind latura economică, dar şi acelea care sunt impuse de creştere calităţii şi minimalizarea impactul asupra mediului. Procedeele specifice procesării materialelor s-au dezvoltat continuu şi au ajuns să reprezinte astăzi variante moderne şi performante de obţinere a materialelor, semifabricatelor si produselor cu perspective de dezvoltare şi utilizare viitoare deosebite

Cuvinte cheie: procesarea materialelor, turnare, cercetare, dezvotare tehno


Abstract: The technologies used in the processing of materials by casting are characterized by mostly by a sinuous, complicated, sometimes technological consideration during raw material to finished product. At this concur using various types of raw materials, auxiliary materials of numerous, various forms of energy and technological fluids flowing through varied route more specific types of plant and equipment. Recent decades have marked the emergence of the current industrial exploitation in the processing of materials, preoccupations more intensely related to the reduction and optimization of material and energy consumption linked with improving the environment. Subsequent industrial developments leads to a deeper, deeper and the extension field in order to creating of the best processing methods to ensure a sustainable development as on real. They take into account the essential aspects related to technological side and those on the economic side, but also those that are imposed by the increase quality and minimizing environmental impact. Specific procedures for processing materials were continuously developed and have come to represent today's modern and efficient alternatives for obtaining materials and semi finished products development prospects and future use special

Keywords: casting materials processing, research, technological development

 

DOWNLOAD PDF