PROIECTE EDUCAŢIONALE PENTRU DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR DE VIAŢĂ ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DURABILE

Autor/autori: Ing. Doiniţa BĂLĂŞOIU

Rezumat: Experienţa demonstrează că multe probleme ale şcolilor şi ale celor care îşi desfăşoară activitatea în legătură cu şcoala, nu-şi află locul în activitatea curentă, depăşind cadrul formal al curriculum-ului şcolar. Faptul că acestea nu sunt legate de procesul instructiv propriu-zis, nu înseamnă că sunt mai puţin importante. Mai ales din perspectiva viitorului pentru care se pregătesc formal, elevii trebuie să aibă acces la activităţi extracurriculare şi nonformale prin care să-şi formeze/dezvolte abilităţi de viaţă şi să fie valorizaţi şi după alte criterii decât cele didactice. Pe lângă competenţele legate de activitatea profesională a absolvenţilor, şcoala trebuie să formeze şi o serie de alte, multe, abilităţi şi atitudini care definesc cetăţeanul activ, responsabil şi angajat în rezolvarea problemelor comunităţii. Între tendinţele şi inovaţiile care se manifestă în sistemul de învăţământ în contextul dezvoltării durabile, dezvoltarea abilităţilor de viaţă reprezintă o provocare, deoarece implică schimbarea modului de gândire liniar de tip cauză-efect, cu gândirea sistemică în care se operează cu concepte cheie ca interdependenţă, relaţii dintre elemente şi aportul fiecăruia, cauzalităţi multiple, condiţionări reciproce etc. Lucrarea prezintă proiectul educaţional „Eu decid pentru cariera mea!” derulat într-un interval de timp de 3 luni, în anul şcolar 2014-2015, în parteneriat cu Centrul Judeţean de Asistenţă şi Resurse Educaţionale Dolj şi al cărui scop a fost modificarea comportamentului decizional în alegerea carierei la elevii de liceu tehnologic. Ca urmare a derulării proiectului s-a constat că peste 80% dintre participanţii la proiect au luat decizii corecte privind cariera: la aplicarea testului de aptitudini, la sediul CJRAE Dolj, meseria/profesia aleasă se află printre cele recomandate

Cuvinte cheie: abilităţi de viaţă, proiecte educaţionale, dezvoltare durabilă


Abstract: Experience shows that many school problems and those who work in connection with the school is not in the current work place, surpassing the formal school curriculum. The fact that they are not related to the educational process itself, does not mean that they are less important. Especially in view of the future for that are preparing formal, students must have access to extracurricular and non-formal activities whereby to form/develop life skills- and be valued also by other criteria than didactical. In addition to work-related skills of graduates, the school should teach and a number of other, more, skills and attitudes that define the active citizen, responsible and engaged in the solving community problems. Between trends and innovations manifesting in education in the context of sustainable development, life skills development is a challenge because it involves changing the mindset linear cause-effect, systemic thinking that operates with key concepts like interdependency relationships items and contribution of each, multiple causalities, mutual conditionings etc. The paper presents educational project "I decide my career!" implemented within 3 months of the school year 2014/2015 in partnership with the County Assistance and Educational Resources Dolj and whose purpose was changing the decisional behavior of high school technology students for career choices. As a result of the project it was found that over 80% of the project participants have taken the right decisions on career: the application of the aptitude test, at the headquarters CJRAE Dolj, job/profession chosen are among those recommended

Keywords: life skills, educational projects, sustainable development

 

DOWNLOAD PDF