Teme ale mobilității contemporane – examinări interdisciplinare

Autor/autori: Prof. emerit dr. ing. Șerban RAICU, Conf. Dr. ing. Dorinela COSTESCU

Rezumat: Temele extinse ale mobilităţii, cu rădăcini în istorie și sociologie, presupun examinări interdisciplinare. Evaluarea consecinţelor sociale și economice ale mondializării și globalizării contemporane presupun examinări pluridisciplinare, și în special interdisciplinare, ale intercondiţionărilor dintre mobilitatea socială, spaţială, intelectuală. Formele și condiţionările mobilităţii examinate sistemic atrag atenţia asupra efectelor negative ale fundamentării planurilor de dezvoltare teritorială și urbanism prin reducerea mobilităţii, fie și numai a celei spaţiale, la deplasare. Pledând pentru inerdisciplinaritatea tratării mobilităţii nu trebuie să fie înţeles că am presupune că disciplinele ar reprezenta o teorie eronată a cunoașterii, ci că ele nu pot oferi o imagine completă a fenomenelor examinate izolat. Articulându-se între ele, integrându-se, disciplinele își îndeplinesc mai eficace rolul în dobândirea cunoașterii.

Cuvinte cheie: interdisciplinaritate, mobilitate socială, mobilitate spaţială, mobilitate intelectuală, capital spaţial, motilitate, mobilitate generalizată


Abstract: Extended themes of mobility, rooted in history and sociology, suppose interdisciplinary research. Evaluation of social and economic consequences of contemporary globalization involve multidisciplinary and especially interdisciplinary examinations of the social, spatial and intellectual mobility interrelation. Systemic examinations of the mobility pattern and conditionings draw attention to negative effects of grounding plans of land use and urban development through simplifying mobility, even the only spatial one, to travel. Stating the case for interdisciplinary examination of mobility, it should not be assumed that subjects would lead to an rroneous theory of knowledge, but they cannot provide a comprehensive understanding of events through isolated analysis. Joining and integrating disciplines more effectively fulfil their role in acquiring knowledge.

Keywords: interdisciplinarity, social mobility, spatial mobility, intellectual mobility, spatial capital, motility, generalized mobility.

 

DOWNLOAD PDF