ASPECTE PRIVIND IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE CONTORIZARE INTELIGENTĂ ÎN REŢELELE DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

Autor/autori: Conf. univ. dr. ing. Elena Crenguța BOBRIC, Maria-Ancuța ŢANŢA, Conf. univ. dr. ing. Daniela IRIMIA, Prof. univ. dr. ing. Dumitru Radu PENTIUC

Rezumat: Lucrarea îşi propune să facă o trecere în revistă problemelor caracteristice sistemelor de citire automată a contoarelor de energie electrică. Începând cu primele tipuri de contoare inteligente utilizate iniţial la marii consumatori și până la implementarea pe scară largă a sistemelor de telecitire, structura Smart Matering a cunoscut o evoluţie favorabilă atât în ceea ce privește reducerea costurilor aferente implementării sistemului cât și a posibilităţilor de gestionare a numărului mare de contoare integrate.

Cuvinte cheie: Smart Grid, Smart Metering, contoare inteligente, curbe de consum.


Abstract: This paper aims to make an overview of the problems characteristic to automatic reading electricity meter systems. Since the first types of smart meters used initially to large consumers to the implementation of large-scale systems for remote reading, Smart Matering structure experienced a favorable trend both in terms of reducing the cost of system implementation and the management capabilities of the high number of integrated meters.

Keywords: Smart Grid, Smart Metering, Smart Meters, consumption curves

 

DOWNLOAD PDF