RESEARCH REGARDING THE ACOUSTIC PROPERTIES OF COMPOSITE MATERIALS COMPRISING SHEEP WOOL AND A MINERAL MATRIX

Autor/autori: Drd. ing. Ovidiu Ştefan ENACHE, Prof. dr. ing. Dorin AVRAM

Rezumat: În epoca noastră modernă, când realizările tehnico-știinţifice își găsesc aplicaţii importante în diverse domenii, zgomotul ca factor secundar rezultat din utilizarea dispozitivelor, instalaţiilor și echipamentelor a cunoscut o creștere rapidă. Dezvoltarea industriei, a transporturilor și a altor dotări tehnice creează un amestec de zgomote și vibraţii care însoţesc oamenii pe străzi, la serviciu, acasă sau în timpul orelor de odihnă, având efecte mai mult sau mai puţin importante asupra confortului, sănătăţii și productivităţii în munca. Datorită naturii sale dăunătoare și a prezenţei în orice aspect al vieţii, poluarea fonică constituie o problema majoră pentru toţi locuitorii zonelor urbane, motiv pentru care măsuri de izolare fonică și de diminuare a zgomotului sunt intens studiate și analizate. În Uniunea Europeană, aproximativ 80 milioane de oameni sunt expuși la niveluri ridicate de zgomot care cauzează tulburări de odihnă și alte influenţe nedorite. Se acordă o atenţie în faza de proiectare și producţie a materialelor de construcţii ce intenţionează să se reducă efectele poluării fonice la serviciu și mai ales în zonele rezidenţiale ale orașelor afectate. Principalele surse de poluare fonică sunt industria și transportul. Directiva europeana 70/157/EEC pentru controlul și reducerea zgomotului este concentrată pe crearea unui mediu mai plăcut și mai puţin zgomotos prin „Dezvoltare Durabilă în Europa”. Scopul acestei lucrări este de a prezenta realizarea unei instalaţii care să permită măsurarea parametrilor izolării fonice ale unor materiale compozite din textile în strat fibros cu lâna ţurcană și matrice minerală.

Cuvinte cheie: lână ţurcană, coefficient de absorbţie, izolare fonică


Abstract: In our modern age, when the science conquests and technical breakthroughs find important applications in many fields, noise as a complementary factor for the use of devices, installations and equipment witnessed a rapid growth. The development of industry, transportation and various technical endowments create a crowd of noises and vibrations that accompany people on the streets, at work, at home or during resting hours, having more or less significant effects on the comfort, health and work performance for those people. Because of its harmful nature and its presence in every aspect of life, noise pollution constitutes a major problem for all city dwellers, the reason for which sound proofing and effect mitigation means are studied and analysed by researchers. In the European Union, about 80 million people are exposed to high noise levels which are the cause for sleep disorders and other undesirable influences. Attention is given to the design and production of construction materials that aim to mitigate the effects of noise pollution at work and mostly in the residential areas of the cities that are affected. The primary causes are industry and transportation. The EU Directive 70/157/EEC for controlling and mitigating environmental noise is focused on creating a less noisy and a more pleasant environment for European citizens within the “Sustainable Development in Europe”

Keywords: Turcana wool, absorption coefficient, sound proofing

 

DOWNLOAD PDF