„RISC RUTIER - SIGURANŢĂ RUTIERĂ” – ÎN SPRIJINUL UNUI PLUS DE CUNOAȘTERE ȘI RESPONSABILIZARE

Autor/autori: Prof. em. dr. ing. Șerban RAICU, Conf. dr. ing. Dorinela COSTESCU

Rezumat: În societatea contemporană, preocupările pentru distribuţia diferitelor categorii de riscuri ocupă un rol central. Riscul asociat traficului rutier este considerat unul aparte prin diversitatea factorilor care îl condiţionează și prin amploarea consecinţelor sociale. Lucrarea evidenţiază particularităţile noilor viziuni tehnice și etice, în care responsabilităţile accidentului sunt transferate de la utilizator la cel care a proiectat sistemul. Obiectivul central al noilor viziuni este eliminarea posibilităţii de apariţie a situaţiilor producătoare de victime. De aceea, sunt necesare instrumente eficace de fundamentare a deciziilor de alocare a resurselor financiare în proiecte care să asigure un maxim al efectelor benefice pentru ansamblul societăţii. În a doua parte a lucrării este exemplificată o metodă de ierarhizare a unui set de proiecte propuse pentru creșterea siguranţei traficului rutier.

Cuvinte cheie: Risc rutier, siguranţă rutieră, costuri monetare, costuri nemonetare, evaluare economică.


Abstract: In contemporary society, main concerns focus on distribution of the different forms of risk. The risk associated to traffic is considered a distinctive one, due to diversity of its contributing factors and the extent of the social consequences. The paper highlights the peculiarities of the new technical and ethical vision that aim to transfer the accident responsibilities from the user to the entire system developer. The key objective of the new vision is the elimination of the possibility of producing victim state appearance. Therefore, effective instruments are needed to substantiate the decisions of financial resources allocation to projects to ensure maximum beneficial effects for whole society. The second part of the paper exemplifies a method for ranking a set of projects proposed for increasing road safety.

Keywords: Road risk, road safety, monetary costs, non-monetary costs, economic appraisal

 

DOWNLOAD PDF