ELECTRONIC SYSTEM FOR EXPERIMENTAL EVALUATION OF PROJECTILE’S VELOCITY FOR NAVAL ORDNANCE AMMUNITIONS

Autor/autori: Captain eng. George SURDU, PhD, senior scientist IIIrd degree, Captain (N) eng. Georgică SLĂMNOIU, PhD, Associate Professor, Eng. George COSTEA, senior scientist IIIrd degree, Eng. Camelia PASCU, senior scientist IIIrd degree,

Rezumat: Lucrarea cuprinde descrierea unui sistem de tip cronograf pentru determinarea vitezei proiectilului, în special viteză proiectile specifice muniţiilor calibru mic din domeniul naval. Sistemul prezentat este proiectat şi realizat de către specialiştii CCSFN şi are ca obiectiv final interconectarea acestui sistem la o aplicaţie software „in-house” care are capabilităţi de: integrare a liniei balistice, modelare simulare numerică balistică exterioară şi interioară, evaluare date experimentale şi numerice, determinarea experimentală a parametrilor balistici viteză proiectil, presiune ţeava balistică şi indice de formă proiectil pentru o muniţie utilizând senzori de diferite tipuri. În lucrare sunt prezentate: schema generală ce conţine elementele componente principale ale sistemului de determinare a vitezei proiectilului cât şi modul de funcţionare al acestuia în raport cu elementele sale. Realizarea unui astfel de sistem „in-house” permite utilizatorului un acces total la posibilităţile reconfigurare al acestuia funcţie de nevoile de testare evaluare identificate.

Cuvinte cheie: fotodiodă, diodă IR, viteză iniţială, IC 555 timer, proiectil, cronograf, microcontroller, software „in- house”.


Abstract: The paper includes the description of a chronograph system used for velocity determination, specially the velocity of small caliber projectiles used by naval ordnance. The presented system is designed and realized by the CCSFN’s specialists and has the final goal the interconnection of this system with a software „in-house” application which has capabilities for: ballistic line integration, numerical simulation for exterior and interior ballistics, experimental determination for projectile’s velocity, pressure in ballistic barrel and projectile’s shape index for an ammunition using different types of sensors. In paper are presented: system’s general scheme with its main components and his functionality taking into account his main components. In the end, the construction of such an „in-house” system permits to the user a full access to its possibilities of reconfiguration due to identified needs in testing and evaluation process.

Keywords: photodiode, IR diode, initial velocity, IC 555 timer, projectile, ballistic chronograph, microcontroller, „in-house” software.

 

DOWNLOAD PDF