MODELE PENTRU ESTIMAREA ACCIDENTELOR DE CIRCULAŢIE RUTIERĂ LA NIVELUL ZONELOR URBANE

Autor/autori: Prof. em. dr. ing. Șerban RAICU, Conf. dr. ing. Dorinela COSTESCU, Ș.l. dr. ing. Mircea Augustin ROȘCA

Rezumat: Impactul riscului asociat circulaţiei rutiere este rareori inclus în evaluarea proiectelor de creștere a fluenţei traficului urban, deşi costurile sociale ale accidentelor sunt apreciate ca fiind foarte mari. În ultima vreme însă, tot mai frecvent riscul asociat traficului rutier urban este inclus ca un criteriu suplimentar în selecţia celor mai bune variante de planificare urbană, cu scopul de a minimiza a-priori numărul accidentelor. Cu scopul de a dezvolta un instrument util în planificarea urbană, care să permită analiza influenţelor diferitelor configuraţii urbane asupra performanţelor de siguranţă a circulaţiei rutiere, lucrarea prezintă un model de estimare a accidentelor de circulaţie la nivelul zonelor urbane din București. Pe baza modelului spaţiului urban și al modelului reţelei rutiere, cu ajutorul procedurilor de analiză spaţială sunt evaluate influenţele funcţiilor urbane asupra performanţelor de siguranţă a circulaţiei rutiere și este definit și calibrat un model de estimare a accidentelor de circulaţie.

Cuvinte cheie: siguranţă rutieră; accidente de circulaţie rutieră; zone de analiză a traficului; modelare; analiză spaţială.


Abstract: Rarely the impact of the traffic associated risk is included in the evaluation of the urban traffic flow projects, even though the social costs of road crashes are quantified as very high. Recently, however, more frequently the risk associated with urban traffic has been included as an additional criterion in selection of the best urban planning alternative in order to a-priori minimize the crash number. Aiming to develop a useful tool in urban planning for analysis of the influences of different urban configurations on the road safety performances, the paper presents a crash estimate model at the urban zone level for Bucharest. Based on the urban area model and the road network model and using spatial analysis procedures, the influences of the urban functions on the road traffic safety performances are evaluated and a crash estimate model is defined and calibrated

Keywords: road safety; road crashes; traffic analiysis zones; modelling; spatial analysis

 

DOWNLOAD PDF