APLICAŢII ALE SISTEMULUI GEOINFORMAŢIONAL PENTRU ELABORAREA ȘI ADMINISTRAREA DOCUMENTAŢIEI DE URBANISM

Autor/autori: onf. univ. dr. Vasile GRAMA, Conf., univ. dr. Livia NISTOR-LOPATENCO, Ing. drd. Andrei IACOVLEV

Rezumat: Dezvoltarea dinamică a centrelor urbane, în special în ţările Europei de Est este însoţită de multiple probleme de administrare a domeniului construcţiilor, începând de la prestarea serviciilor de elaborare a documentaţiei de urbanism până la calitatea executării obiectivelor de construcţii. Prezentul articol scoate în evidenţă caracterul spaţial al domeniul de construcţii şi posibilitatea de administrare transparentă şi eficientă prin prisma Sistemelor Geoinformaţionale. Sistemul prezentat este axat pe abordări şi soluţii tehnice inovatoare cu un nivel înalt al impactului social. Se oferă posibilitatea implementării unui proces decizional transparent, cu posibilitatea de consultare şi vizualizare a circuitului de documente în construirea unui obiect de construcţii precum certificatul de urbanism, verificarea și avizarea documentaţiei de proiect, autorizaţiei de construire şi recepţie finală.

Cuvinte cheie: infrastructura de date spaţiale, sisteme geoinformaţionale, certificat de urbanism, strate tematice vector şi raster.


Abstract: The dynamic development of urban centers, especially in Eastern European countries is accompanied by many problems managing the construction industry, starting from development to documentation services to the quality of execution of construction objectives. This article highlights the spatial nature of the area of construction and the posibilty to manage in terms of transparent and efficient via geoinformation systems. The system shown is focused on innovative approaches and technical solutions with a high social impact. It shows the possibility of implementing a transparent decision making, with the possibility of consultation and visualization of the documents circulation in building constructions as the urbanism certificate, verifying and approving project documentation, construction authorization and final reception.

Keywords: spatial data infrastructure, geographic information systems, certificate of urbanism, thematic vector and raster layers.

 

DOWNLOAD PDF