UTILIZAREA METODEI PROTOTIPULUI EVOLUTIV IN CONCEPEREA REŢELELOR INTELIGENTE DE APĂ

Autor/autori: Gabriela-Dana PETROPOL ŞERB, Ion PETROPOL ŞERB

Rezumat: Provocările actuale, privind împlementarea unui management durabil al resurselor de apă, justifică dezvoltarea de noi produse și metodologii care au ca scop eficientizarea sistemelor de apă în deplin acord cu celelalte componente ale mediului natural şi construit. Un design ecologic, bazat pe abordări de feedback, permite o manipulare mai eficientă a resurselor știinţifice comparativ cu sistemele de buclă deschisă. Ca urmare, o cercetare multidisciplinară ar putea dezvolta o metodologie optimă de proiectare a reţelelor de apă, care dorește să integreze principiile de proiectare ecologică în conformitate cu nevoile unui caz real. Pentru a scala o instalaţie pilot s-ar putea urma etapele metodei Plan Do Check Act în maniera algoritmilor specifici prototipului evolutiv având ca rezultat o reţea de apă apă inteligentă.

Cuvinte cheie: prototip evolutiv, reţele de apă inteligente, oraş inteligent


Abstract: The modern challenge for improving a sustainable management of water resources justified the development of new products and methodologies that will increase the quality of water. An eco friendly design, based on feedback approaches, enable more efficient handling of scientific resources than open loop systems. As a result, a multidisciplinary research could develop a methodology for an optimal design approach that wants to integrate the principles of eco design according with the needs of a real case. To scale up a pilot plant could be followed the steps of Plan Do Check Act method in the manner of evolutionary prototyping algorithms to creat a smart water grid.

Keywords: evolutionary prototyping, smart water grid, smart cities

 

DOWNLOAD PDF