CALITATEA ENERGIEI ELECTRICE LA ILUMINATUL STRADAL

Autor/autori: Prof. dr. ing. Radu Dumitru PENTIUC, Conf. dr. ing. Cezar Dumitru POPA

Rezumat: Acest articol își propune studiul comparativ al unui sistem de iluminat urban echipat cu surse convenţionale de lumină cu unul modern, care utilizează surse de lumină cu LED-uri. Lucrarea prezintă aspecte generale ale teoriei analizei calităţii energiei electrice precum și descrierea matematică a principalilor parametri ce sunt menţionaţi pe parcursul lucrării. Deoarece buna funcţionare a echipamentelor electrice depinde de prezenţa armonicilor de tensiune din reţea și de forma undei de curent, o investigare a sistemelor de iluminat urban din acest punct de vedere este benefică. Studiul vizează de asemenea energia electrică consumată și iluminarea obţinută, apoi studiul armonicilor introduse în reţea, precum și rolul balastului din circuitele electrice. Un criteriu de alegere dintre soluţiile propuse este și criteriul economic, se calculează valoarea investiţiei și amortizarea costurilor în cazul în care se consideră înlocuirea aparatelor de iluminat clasice cu cele echipate cu LED.

Cuvinte cheie: sistem de iluminat, calitate, armonici, energie, reţea, economic, investiţie, costuri.


Abstract: This article proposes a comparative study of a urban lighting system equipped with conventional light sources with a modern one, using light sources with LED s. This paper presents the general aspects of the theory of power quality analysis and the mathematical description of the main parameters which are listed in the paper. Since the proper functioning of electrical equipment depends on network voltage harmonics and current waveform, an investigation of urban street lighting in this regard is beneficial. The study also aims the electricity consumed, the illumination achieved and the study of harmonics introduced in the network and the role of ballast circuits in this problem. An important criterion in choosing the proposed solutions is the economic criteria, we calculate the investment and depreciation costs if they consider replacing the conventional apparatus equipped with LEDs.

Keywords: lighting quality, harmonics, power, network, economic, investment, costs

 

DOWNLOAD PDF