FORMAREA CAPITALULUI UMAN: OAMENI EDUCAŢI PENTRU UN ORAȘ INTELIGENT

Autor/autori: Ing. Doinița BĂLĂȘOIU

Rezumat: Scopul oricărei politici publice, indiferent dacă este vorba de reforma educaţiei, a sistemului sanitar sau a sistemului fiscal, este acela de a îmbunătăţi viaţa oamenilor. Or, propunerile formulate până la ora actuală privind reforma în educaţie au avut tendin ţa să ignore rolul esenţial al oamenilor, uitând că aceștia sunt producţivi nu numai datorită sistemului socio-economic sau a calităţii tehnologiilor utilizate, ci și datorită educaţiei și formării cu care vin la locul de muncă. Lucrarea abordează câteva aspecte ale formării capitalului uman prin procese educaţionale al cărei obiectiv este integrarea cu succes a absolvenţilor pe piaţa muncii.

Cuvinte cheie: capital uman, educaţie, formare profesională, oraș inteligent.


Abstract: The aim of any policy, whether it is education reform, health system or the tax system is to improve people's lives. However, proposals to date on educational reform have tended to ignore the essential role of men, forgetting that they are productive not only because of the socio-economic system or quality technologies used but also because education and training that come from work. This paper treats some aspects of human capital formation through educational processes whose objective is the successful integration of graduates into the labor market.

Keywords: human capital, education, training, smart city.

 

DOWNLOAD PDF