ASIGURAREA CALITĂŢII EDUCAŢIEI, PRECONDIŢIE PENTRU DEZVOLTAREA DURABILĂ A „ORAȘELOR INTELIGENTE”

Autor/autori: conf.dr.ing. Andrei CHICIUC, conf.dr. Carolina TIMCO, MSc. Stela GUVIR

Rezumat: Societatea contemporană depune eforturi sporite în identificarea soluţiilor pentru cele mai stringente probleme ale zilei: asigurarea păcii și securităţii, combaterea terorismului, neproliferarea armelor și dezarmarea, controlul migraţiei, asigurarea drepturilor omului și a democraţiei, asigurarea protecţiei mediului înconjurător, etc. și, de multe ori, problemele ce vizează accesul la o educaţie de calitate sunt trecute cu vederea. În opinia autorilor, asigurarea calităţii studiilor reprezintă „cheia succesului” pentru soluţionarea problemelor cu care ne confruntăm zi de zi, iar instituirea și asigurarea funcţionalităţii unor entităţi responsabile de asigurarea calităţii studiilor vine ca o precondiţie pentru asigurarea calităţii vieţii. Articolul prezintă experienţa Republicii Moldova în instituţionalizarea culturii calităţii prin intermediul Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional.

Cuvinte cheie: asigurarea calităţi studiilor, agenţii de asigurare a calităţii, evaluare externă, autorizare, acreditare.


Abstract: The contemporary society makes a lot of efforts in finding solutions to the most pressing issues of the day: ensuring peace and security, counter-terrorism fighting, non-proliferation of weapons and disarmament, migration control, ensuring human rights and democracy, protecting the environment, etc. and often issues related to the access to quality education are overlooked. According to the authors, quality assurance of studies is “the key to success” for solving the problems we face every day, and the establishment and guaranteeing the operation of entities responsible for ensuring the quality of education comes as a precondition for ensuring the quality of life. The article presents the Moldovan experience in the institutionalization of quality culture through the National Agency for Quality Assurance in Professional Education.

Keywords: education reform, quality assurance of studies, quality assurance agencies, external evaluation, authorization, accreditation.

 

DOWNLOAD PDF