ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN PREGĂTIREA PROFESIONALĂ PRIN CONCURSURI ŞCOLARE DE PROFIL

Autor/autori: Ing. Doinița BĂLĂȘOIU

Rezumat: Societatea contemporană, caracterizată printr-un grad înalt de tehnologizare şi informatizare, impune sistemului de învăţământ formarea profesională iniţială a unor absolvenţi care să poată proba atât competenţele specifice calificărilor profesionale, cât şi capacitatea de a se adapta rapid la schimbările din domeniul în care activează. Calitatea formării profesionale iniţiale poate fi asigurată prin organizarea unor concursuri şcolare de profil: pe lângă faptul că acestea asigură, într-un context care depăşeşte cadrul clasei/şcolii, un feed-back referitor la măsura în care au fost dobândite cunoştinţele şi la capacitatea de a demonstra abilităţile practice şi atitudinile specifice unei calificări, acestea reprezintă activităţi deosebit de motivante prin probele propuse şi prin rezultatele obţinute, fiind deosebit de atractive pentru elevi. Lucrarea prezintă rezultatele Concursului interdisciplinar regional „Electrotehnică-Electromecanică-Electronică – 3E” aflat la a treia ediţie şi organizat la Colegiul „Ştefan Odobleja” din Craiova.

Cuvinte cheie: calitate, pregătire profesională, competiţie şcolară


Abstract: Contemporary society, characterized by a high degree of technology and computerization, imposes on the education system the initial vocational training of graduates who can prove both the skills specific to the professional qualifications and the ability to adapt quickly to the changes in the field in which they activates. The quality of initial vocational training can be ensured by organizing profile school competitions: besides they provide, in a context that goes beyond the classroom/school, a feedback on the extent to which knowledge have been acquired and the ability to demonstrate practical skills and attitudes specific to a qualification, these are particularly motivating activities through the proposed competition tests evidence and through the results obtained, being especially attractive for students. The paper presents the results of the regional interdisciplinary competition „Electrotechnics-Electromechanics-Electronics-3E” at the third edition and organized at „Ştefan Odobleja” College in Craiova.

Keywords: quality, professional training, school competition

 

DOWNLOAD PDF