EDUCAŢIA BENEFICIARULUI FINAL: O NECESITATE PENTRU CERINŢELE DE MEDIU ȘI GRADUL DE TEHNOLOGIZARE ACTUALE

Autor/autori: Ing. Dan Rodion POGÂNGEANU

Rezumat: Conservarea mediului depinde în cea mai mare măsură de utilizatorii finali, aspect valabil pentru toate domeniile de activitate și materiale folosite. În consecinţă, fără tratarea serioasă a problemei conservării mediului de către specialiștii care interacţionează direct cu beneficiariifinali, efortul celor din cercetare, proiectare și producţie, respectiv din învăţământul tradiţional nu atinge nivelul dorit si propus. Așa cum politica de mediu a căpătat un aspect imperativ, legal și evident necesar întregii societăţi în ultima perioadă cracterizată de epoca post-industrială, fiind o cerinţă relativ nouă, și activitatea de expertizare energetică (a clădirilor și instalaţiilor aferente, respectiv instalaţii industriale) este una nouă. Tocmai fiindcă este o activitate relativ nouă, ale cărei cerinţe sunt încă în curs de definire, este bienvenită prezentarea aspectelor acestei activităţi în raport cu latura educativă și conservare amediului.

Cuvinte cheie: învăţământ, mediu, reciclare, impact asupra mediului, sistem de învăţământ, auditor energetic, expertiză energetică, iluminat, internet.


Abstract: The Environment matter depends mostly on the final users, a truth witch remains valid for all domains of human activities and material raw. Therefore, without a specific attention for environment problem from the specialists while interacting directly with final users, the effort of those from research, design and manufacturing stage, respectively traditional school does not reach the proposed and designated level. In the same way as, in the last period, of post-industrial era, the new a new requirement of environmental policy got everywhere a clear, legal form and obviously necessary to the whole society, , the activity of energy consumption assessment (of buildings and their facilities, respectively of industrial installations) is a new one. Moreover because of its new character, with requirements still under debate, it is welcome the presentation of that activity as facing its educational aspect regarding the environment conservation.

Keywords: learning, environment, recycling, environmental impact, learning system support, Energy Performance Certificates (EPCs), EPC, EPCs assessors, internet.

 

DOWNLOAD PDF