METODE DE PRELUCRARE A DATELOR CULESE ÎN CADRUL MĂSURĂRII DIMENSIONALE A ELEMENTELOR DE MECANICĂ FINĂ PRIN FOLOSIREA ANALIZEI ARMONICE

Autor/autori: Drd. ing. Dănuț Iulian STANCIU, Dr. ing. prof. univ. Gh. GHEORGHE, Dr. ing. Daniela CIOBOATA

Rezumat: Analiza armonica este o metoda matematică ce realizează determinarea (aproximarea) unor funcţii continui prin suma de sinusoide ideale. Prin selectarea acestor sinusoide într-un mod judicios, în cadrul definirii metodelor de măsurare inteligente a unei piese, se pot separa elementele geometrice ale unei piese în elemente geometrice de tip forma (circularitate, excentricitate, etc.) de elementele geometrice de tip corespunzătoare stării suprafeţelor. Prezentul articol, folosind cercetările efectuate în cadrul tezei de doctorat "Studii, cercetări și experimentări complexe a angrenajelor de mecanică fină prin metode armonice de inalta precizie" își propune în soluţie originală să prezinte și să analizeze principalele metodele de prelucrare a datelor culese în procesul de măsurare a pieselor realizate și folosite în echipamentele mecatronice prin folosirea analizei armonice.

Cuvinte cheie: angrenaj, măsurare, analiză armonică.


Abstract: Harmonic analysis is a mathematical method that performs the determination (approximation) of continuous functions by the sum of ideal sinusoids. By selecting these sinusoids in a judicious way, in defining the methods of smart measurement of a part, it is possible to separate the geometrical elements of a part into geometric elements of the shape. (circularity, eccentricity, etc.) of the geometric elements corresponding to the state surfaces. This article, using the research carried out under the doctoral thesis "Complex studies, research and experimentation of precision mechanical gearing transmissions using high precision harmonics methods ", aims to perform an original work and thus to present and analyze the main methods of processing the data gathered in the process measurement of the parts made and used in mechatronic equipment by resorting to harmonic analysis.

Keywords: gear, measurement, harmonic analysis.

 

DOWNLOAD PDF