ROBOT CYBER-MIXMECATRONIC PENTRU APLICAŢII DE SECURITATE ȘI SUPRAVEGHERE (RMSS)

Autor/autori: Drd. ing. Dorin ANGELESCU, Prof. univ. Dr. H.C. Eur Ing. dr. ing. Gheorghe Ion GHEORGHE

Rezumat: Rezultat al preocupărilor ştiinţifice de la Şcoala Doctorală de Inginerie Mecanică și Mecatronică din Universitatea Valahia Târgoviște în domeniul roboticii dedicat securităţii și supravegherii, proiectul stiinţific „Robot cyber-mixmecatronic pentru aplicaţii de securitate și supraveghere” este finalizat, urmare a aplicării conţinutului studiilor din teza de doctorat (industrial) “Studii, cercetări și contribuţii privind realizarea unui robot mecatronic inteligent pentru aplicaţii de securitate și supraveghere”. Lucrarea stiinţifică are astfel drept rezultat final un robot cyber-mixmecatronic ultraperformant, unic în România, ce va fi folosit in activităţile de securitate și supraveghere în zone unde omul este în pericol . Robotul este controlat prin intermediul Inteligenţei Artificiale, folosind Internet of Things (IoT) si realitate virtuala (VR), fiind optimizat atât din punct de vedere al vitezei de reacţie la comenzi cât mai ales energetic. În același timp, dat fiind condiţiile variate și posibil accidentate ale terenului de deplasare, sistemul trebuie să respecte criterii stricte legate de fiabilitate, rezistenţă, intemperii, stabilitate și soluţii redundante privind repararea “on-site” a eventualelor defecţiuni posibile în timpul misiunilor. Robotul cyber-mixmecatronic trebuie să poată sa se dfeplaseze controlat până la în locul misiunii, pentru ca apoi după terminarea acesteia, să poată reveni înapoi la punctul de Comandă și Control. În cuprinsul lucrării va fi prezentată soluţia finală ce a stat la baza realizarii practice a acestuia. Astfel se va realiza un proiect complex ce îmbină într-un tot unitar Mecatronica, Integronica, Cyber-mixmecatronica, Inteligenţa Artificială şi Tehnolologia Transmiterii Informaţiei.

Cuvinte cheie: Robot Cyber-mixmecatronic, Inteligenţă artificială, Control VR, Tehnică de măsurare Inteligentă, Roboţi mecatronici


Abstract: Outcome of the scientific concerns of the Doctoral School of Mechanical Engineering and Mechatronics at Valahia Târgovişte University in the field of robotics dedicated to security and surveillance, the scientific project "Robot cyber-mixmecatronic for security and surveillance applications" is finalized following the application of the doctorate (industrial): "Studies, research and contributions on the development of a smart mecatronic robot for security and surveillance applications". The scientific work thus has the ultimate result in a high performance cyber-mixmecatronic robot, unique in Romania, to be used in security and surveillance activities in areas where man is in danger. The robot is controlled through Artificial Intelligence, using the Internet of Things (IoT) and Virtual Reality (VR) to be optimized both in terms of response speeds to commands and energetically. At the same time, due to the varied and possibly uneven conditions of the terrain, the system must meet stringent criteria for reliability, resilience, weather, stability and redundant solutions for on-site repair of possible failures during missions. The cyber-mixmecatronic robot must be able to be controlled until it is in place of the mission, so that it can then return to the Command and Control point after it is completed. In the paper will be presented the final solution that generate its practical realization. Thus, a complex project will be realized combining into a unitary Mecatronics, Integronics, CyberMixmechatronics, Artificial Intelligence and Technology of Information Transmission.

Keywords: Cyber-Mixmechatronic Robot, Artificial Intelligence, VR Control, Intelligent Measurement Technique, Mechatronic Robots.

 

DOWNLOAD PDF