SINERGIA ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL ȘI TEHNIC – PIAȚA MUNCII DIN JUDEȚUL DOLJ

Autor/autori: Drd. ing. Simona CIULU, Ing. Lucia PURCĂREANU

Rezumat: Unul dintre principalele roluri ale sistemului de formare profesională din România este să prezinte relevanță pentru cerințele pieței muncii de la nivel local, regional, național și european. Din acest motiv, adaptarea ofertei educaționale la cerințele mediului economic într-o continuă dezvoltare constituie o preocupare de căpătâi a reprezentaților învățământului profesional și tehnic din județul Dolj. Anual, calificările propuse spre școlarizare de către unitățile de învățământ de profil din județul Dolj vin în întâmpinarea cerințelor exprese ale operatorilor economici care aleg să încheie parteneriate cu școlile, în scopul asigurării viitoarei forțe de muncă de nivel calificat, pe care o pot pregăti pe parcursul perioadei de școlaritate. Spre deosebire de formarea profesională continuă, care se desfășoară pe parcursul unui număr relativ redus de ore de pregătire (360, 720 sau 1080 de ore, în funcție de nivelul de calificare), formarea profesională inițială, liceu tehnologic sau învățământ profesional și dual, se derulează pe parcursul a minimum trei ani școlari, ceea ce face ca răspunsul sistemului de formare profesională la cerințele de resursă umană calificată din mediul economic să fie considerat, poate, întârziat față de nevoile imediate ale unui operator economic. Din acest motiv, anticiparea sinergetică a nevoilor de personal calificat într-o întreprindere, la un orizont mediu de 3-4 ani, poate constitui modalitatea oportună de asigurare, din partea sistemului de formare profesională, a personalului calificat de care mediul economic are nevoie.

Cuvinte cheie: anticipare, nevoi de formare, calificare.


Abstract: One of the main roles of the education and training system in Romania is to be relevant to the requirements of the labor market at local, regional, national and European level. For this reason, the adaptation of the educational offer to the requirements of the economic environment in a continuous development is a major concern of the representatives of vocational and technical education in Dolj County. Annually, the qualifications proposed for training by the educational institutions in Dolj County, meet the specific requirements of economic operators who choose to enter into partnerships with schools, in order to ensure the future skilled workforce, which they can train during the schooling period. Unlike continuing vocational training, which takes place during a relatively small number of training hours (360, 720 or 1080 hours, depending on the level of qualification), initial vocational training, technological high school or zrofessional and dual education, takes place over at least three school years, which means that the training system's response to the requirements of qualified human resources in the economic environment may be considered, perhaps, delayed compared to the immediate needs of an economic operator. For this reason, synergistic anticipating the needs of qualified personnel in an enterprise, at an average horizon of 3-4 years, can be the appropriate way to ensure, from the training system, the qualified personnel needed by the economic environment.

Keywords: anticipation, training needs, qualification.

 

DOWNLOAD PDF