ENERGIA FOSILĂ, SURSĂ DE PROSPERITATE ȘI CONFLICTE ÎN SECOLELE XX ȘI XXI

Autor/autori: Prof. dr.ing. Ionel STAREȚU1,2, Prof. dr. ing. Ioan DOROFTEI3

Rezumat: Energia fosilă este reprezentată de cărbune, petrol și gazele naturale. Aceast a a devenit semnificativă la nivel mare odată cu prima revoluție industrială care a avut la bază inventarea și utilizarea motorului cu abur în Anglia, motor care a folosit ca sursă de energie în special cărbunele. Folosind motorul cu abur au fost acționate mașini de producție războaie de țesut, mașini unelte) și de transport locomotive, vapoare) care au dus la sfârșitul secolului al XIX lea, ca Marea Britanie să devină cea mai mare putere economică și navală militară) a lumii dar și cea mai prosperă. Petrolul a devenit foarte important odată cu extinderea utilizării automobilului cu motor cu ardere internă ș i a dus la o dezvoltarea a statelor din zona Golfului Persic, posesoare a unor zăcăminte de petrol import a nte, în special, în sec. XX. Concomitent datorită unor conjuncturi complexe au fost generate conflicte armate în urma cărora Libia, Irakul și Siria au fost practic distruse, înainte de anii 90 fiind la un nivel de dezvoltare chiar avansat, tot pe baza veniturilor în special din petrol, și s au g enerat alte contradicții care au dus până la războiul de astăzi din Ucraina. Sursele de energie fosilă vor mai rămâne importante, în pofida dezvoltării surselor alternative bazate pe energia eoliană, marină și solară, încă poate 200 3 00 de ani, în care vor continua sa fie atât sursă de prosperitate dar și de conflicte.

Cuvinte cheie: energie fosilă, cărbune, petrol, gaze naturale, prosperitate, conflicte


Abstract: Fossil energy is represented by coal, oil and natural gas. This became significant on a la rge scale with the first industrial revolution that was based on the invention and use of the steam engine in England, an engine that used coal as its energy source in particular. Using the steam engine, production machines looms, machine tools) and trans port locomotives, ships) were operated which led to the end of the 19th century, for Great Britain to become the greatest economic and naval power military) of the world but also the most prosperous. Oil became very important with the expansion of the u se of the automobile with an internal combustion engine and led to the development of the states in the Persian Gulf area, possessing some imported oil deposits, especially in the century. 20th At the same time, due to some complex circumstances, armed conflicts were generated as a result of which Libya, Iraq and Syria were practically destroyed, before the 90s they were at an even advanced level of development, also based on revenues especially from oil, and generated other contradictions that led to today 's war in Ukraine. Fossil energy sources will remain important, despite the development of alternative sources based on wind, marine and solar energy, for perhaps another 200 300 years, in which they will continue to be a source of both prosperity and conf lict.

Keywords: fossil energy, coal, oil, natural gas, prosperity, conflict.

 

DOWNLOAD PDF